Op het gebied van spelen voor meerdere verenigingen kent de KNVB 2 soorten dispensaties:

 • Individuele dispensaties
 • Samenwerkingsverbanden

Per dispensatiesoort kan de vereniging twee overzichten ophalen, t.w.:

 1. Een overzicht van individuele spelers/speelsters van de vereniging(en) die dispensatie hebben ontvangen om uit te mogen komen voor een andere vereniging’, binnen de eigen vereniging voor een hogere, lagere leeftijdcategorie en/of speelgerechtigd is voor 2 of meer verenigingen. Dit betreffen de zgn. individuele dispensaties.
 2. Een overzicht van spelers/speelsters aan wie toestemming is verleend om bij een andere vereniging, dan bij de vereniging waarbij men officieel als spelend lid staat geregistreerd, in competitie- en bekerwedstrijden uit te komen. Dit betreft dan een samenwerking tussen 2 of meer verenigingen op teamniveau (ST:), voor een of meerdere leeftijdscategorieën (ook ST:) of voor de hele jeugdafdelingen (SJO of SVO) van de bij de samenwerking betrokken verenigingen.

Individuele dispensaties

In de handboeken van de districten wordt in hoofdstuk 1.7 ‘Dispensatiebeleid jeugd- en senioren zaalvoetbal’ en in het hoofdstuk 1.9 ‘Dispensatiebeleid jeugd- en senioren veldvoetbal’ het door het bestuur Amateurvoetbal uit te voeren dispensatiebeleid nader toegelicht. In deze hoofdstukken zijn de soorten dispensatie en voorwaarden om voor dispensatie in aanmerking te komen per categorie opgenomen. Binnen de KNVB kennen wij onderstaande soorten (individuele) dispensatie:

Soort dispensatie

Korte omschrijving van het dispensatietype

Complementair

Aanvullen van elftallen door leden van een andere vereniging.

Hoger uitkomen

Dispensatie aan spelers, als de reglementair vastgestelde leeftijd nog niet is bereikt, om toch in een hogere leeftijdscategorie uit te mogen komen.

Hoger uitkomen is alleen vast te leggen aan leden met een ‘samenwerkingsverband’ of ‘Maatschappelijk’.

Lager uitkomen

Aan jeugdspelers evenals aan 1ste jaar senioren dispensatie verlenen om in een leeftijdsklasse lager uit te mogen komen.

Maatschappelijk

Door maatschappelijke ontwikkelingen (bijv. bij echtscheidingen) kunnen spelers/speelsters jonger dan 18 jaar voor twee verenigingen speelgerechtigd worden verklaard.

Verzoeken voor het verlenen van (individuele) dispensatie moeten schriftelijk worden aangevraagd bij het district waartoe de vereniging behoort. Bij deze aanvragen moeten ook de onderliggende documenten worden gevoegd. Hierin dient duidelijk tot uiting te komen dat:

 • in een bepaalde leeftijdscategorie sprake is van een tekort of teveel aan spelers;
 • redenen aanwezig zijn om speler(s)/speelster(s) in een lagere leeftijdscategorie te laten uitkomen;
 • wat de maatschappelijke redenen zijn.

Samenwerkingsverbanden

Voor verenigingen bestaat de mogelijkheid dat zij op diverse niveaus (leeftijdscategorie, per deelnemend team of voor de gehele jeugdafdeling(en) ) ‘Samenwerkingsverbanden’ met elkaar kunnen aangaan. Hieraan liggen, afhankelijk van de gekozen vorm, zgn. ‘Samenwerkingsovereenkomsten’ tussen alle betrokken partijen ten grondslag. Dit betreffen de samenwerkende verenigingen en de KNVB.

Deze samenwerkingsovereenkomsten kunnen door de verenigingen bij het district waartoe zij behoren worden opgevraagd. De districten zijn in het bezit gesteld van de sjablonen van de diverse mogelijke ‘samenwerkingsverbanden’ . Hierop dienen door de districten jaarlijks wel de seizoenen te worden aangepast. Eventuele inhoudelijke wijzigingen in de samenwerkingsovereenkomsten zullen door de ‘werkgroep dispensaties/samenwerkingsverbanden’ worden doorgegeven aan de districten.

Deze werkgroep bestaat per 30 januari 2014 uit:

 • Ron Veenendaal - Voorzitter vanuit Zuid 1
 • Erik Baas - lid vanuit Noord
 • Karin Boeser-Vermeer - lid vanuit West 2
 • Rinus van der Lugt - vanuit afdeling ICT
 • Petra ten Pas - lid vanuit Oost

Bij de zgn. ‘Samenwerkingsverbanden’ wordt aan spelers/speelsters toestemming verleend bij een andere vereniging, dan bij de vereniging waar zij officieel als spelend lid staan geregistreerd, in competitie- en bekerwedstrijden uit te komen. Hiervoor werden in voorgaande seizoenen door de KNVB aan de betrokken verenigingen zgn. dispensatiebrieven verzonden.

Als dit werd gewenst, konden deze brieven dan ter bevestiging van de schriftelijke verleende toestemming aan de aanvoerder of leider van de tegenpartij of aan de scheidsrechter worden getoond.

Met ingang van het seizoen 2013/‘14 worden deze dispensaties verwerkt in het KNVB Sportlink Cliënt systeem. Deze dispensaties kunnen alleen door de KNVB worden ingevoerd. Na afloop van enig seizoen en na het aanmaken van een nieuw seizoen ( In Sportlink Cliënt via ‘Voorkeuren’ en ‘Seizoen’ en kiezen voor het juiste seizoen. De ‘Samenwerkingsverbanden’ zijn seizoensgebonden deze zijn dus niet meer zichtbaar in het nieuwe seizoen.

Het feit dat als de spelers/speelsters (spelend lid zijnde van een andere vereniging) door de ‘eerstgenoemde vereniging’ of ‘het samenwerkingsverband’ zelf in een bondsteam kunnen worden geplaatst, is de bevestiging dat de KNVB hiervoor toestemming heeft verleend. Er zullen voor deze verleende tijdelijke speelgerechtigdheid dus geen dispensatiebrieven meer worden uitgeprint.

Gewijzigde werkwijze te verlenen dispensatie?

Met ingang van het seizoen 2013/‘14 worden de door de KNVB te verlenen dispensaties per persoon, voortvloeiende uit het vastgestelde ‘D ispensatiebeleid jeugd- en senioren veldvoetbal’ digitaal verwerkt. Nadat de schriftelijk ontvangen aanvraag van uw vereniging door het KNVB district is ontvangen, is beoordeeld en is verleend, is deze ook zichtbaar in de KNVB Sportlink Clubapplicatie. Deze dispensaties kunnen alleen door de KNVB worden ingevoerd.

Verleende dispensaties kunnen worden opgeroepen via de menubalk naar ‘Vereniging’ --> ‘Dispensaties’. De pagina ‘Dispensaties’ is verdeeld in 2 delen t.w.:

 • Verenigingsniveau - Dit is een overzicht van de verleende dispensaties die gekoppeld zijn aan een ‘ Samenwerking’ . Via de schermrapportage kunnen de verenigingen de inhoud van het overzicht d.m.v. de button ‘Kolommen wijzigen’ naar eigen keuze indelen.
 • Persoonsniveau - Dit betreft een overzicht van de verleende individuele dispensaties. De reden hiervoor kan zijn ‘Complementair’, Hoger of Lager uitkomen’ en ‘Maatschappelijk’ .

Als door de KNVB aan een persoon dispensatie is verleend om in wedstrijden uit te komen van een andere vereniging dan de vereniging waarvan betrokkene reglementair speelgerechtigd is, dan staat deze verleende dispensatie vermeld onder ‘ Persoonsniveau’ met als dispensatietype ‘Complementair’ of ‘Maatschappelijk ’.

In het seizoen 2014/’15 is bij alle te spelen wedstrijden in het veldvoetbal, met uitzondering van de E- en F-pupillen, het digitaal wedstrijdformulier van kracht. Het feit dat de spelers/speelsters (reglementair spelend lid van een andere vereniging) door de ‘eerstgenoemde vereniging’ in een bondsteam kunnen worden geplaatst, is de bevestiging dat de KNVB hiervoor toestemming heeft verleend. Er zullen voor deze verleende individueel verleende dispensaties dus geen dispensatiebrieven meer worden uitgeprint.

Toelichting dispensaties Sportlink Club

Autorisatie

Personen met de rol “Administrator”, “Ledenbeheer”, “Beheerder teams” of “Wedstrijdzaken” hebben toegang tot het menu Vereniging è Dispensaties. In module gebruikersbeheer kunnen rollen aan personen worden toegekend. Zie toelichting op het Sportlink Support Center.

Opstarten module dispensaties

Stap 1: Start de KNVB Sportlink Club applicatie.

Stap 2: Selecteer Vereniging è Dispensaties. Het menu is alleen zichtbaar voor personen met de rol “administrator”, “ledenbeheer”, “Beheerder teams” of “Wedstrijdzaken”. Zie hoofdstuk 2.1.

Toelichting scherm dispensaties

Na het opstarten van het menu dispensaties verschijnt het volgende scherm:

Samenwerkingen – (Verenigingsniveau)

Op dit scherm worden de samenwerkingen tussen verenigingen getoond.

I ndividuele dispensaties – (Persoonsniveau)

In dit gedeelte staan de individuele dispensaties in 2 subschermen:

 • Dispensaties naar vereniging: een lijst met spelers van de vereniging die dispensatie hebben om uit te komen voor een andere vereniging
 • Dispensaties van vereniging: een lijst met spelers die dispensatie hebben om vanuit een andere vereniging uit te komen voor de “eigen vereniging”


Subscherm 3: Printen dispensaties

printen dispensaties.

bekijk liddetails