Gebruikersvoorwaarden Voetbal.nl

* schaad niet het technisch functioneren van www.voetbal.nl of dat van andere gebruikers
* gebruik Voetbal.nl niet in strijd met deze gebruikersvoorwaarden

* door het accepteren van deze gebruikersvoorwaarden komt een dienstenovereenkomst tot stand met KNVB en Voetbalmedia BV (hierna: “VM”).

1. AUTEURSRECHT
Voetbal.nl is een dienst van de KNVB en van Voetbalmedia BV (hierna: “VM”) die mede wordt uitgevoerd door Sportlink BV (hierna: “SL”). Voetbal.nl en het ontwerp, de tekst en alle ‘content’, logo's en afbeeldingen, alsmede de selectie en de vorm hiervan vallen onder het auteursrecht © van KNVB/VM/SL, waarbij het mogelijk is dat in Voetbal.nl incidenteel ook eigendomsmateriaal wordt gebruikt dat afkomstig is van derden. Respecteer alle intellectuele eigendomsrechten.

2. BEPERKING VAN LICENTIE; CONDITIES
Aan jou wordt een beperkte licentie verleend voor het gebruik van Voetbal.nl op voorwaarde dat het afdrukken van het op Voetbal.nl opgenomen materiaal uitsluitend voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden bestemd is, en op voorwaarde dat alle auteursrechten, handelsmerken en andere eigendomsgegevens intact blijven.

Het is ten strengste verboden materiaal van Voetbal.nl voor andere diensten te gebruiken. Deze beperkte licentie wordt verleend op voorwaarde dat je instemt met en je je houdt aan deze gebruiksvoorwaarden. Elk ander gebruik van welk materiaal op Voetbal.nl dan ook, waaronder vermenigvuldiging (voor enig ander doel dan die zoals eerder vermeld), aanpassing, distributie of her-publicatie, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van KNVB/VM/SL is ten strengste verboden en houdt een schending in van de eigendomsrechten.

Indien je enige software downloadt, is de software, inclusief alle beelden of bestanden die in of uit de software voortkomen, alsmede aan de software gerelateerde gegevens (hierna gezamenlijk te noemen: "software") afhankelijk van de bepalingen zoals die gelden bij het verlenen van voornoemde beperkte licentie. KNVB /VM/SL en/of hun (mogelijke) respectieve leveranciers behouden alle rechten, titels, belangen en intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de software. Distributie, verkoop of toezending aan derden van de software, alsmede wijziging of aanpassing van de software, met inbegrip van doch niet beperkt tot vertaling, de-compilatie, her-productie, demontage of afleidingen ervan is verboden.

3. UITSLUITINGEN
Voetbal.nl en de inhoud ervan worden zonder enige garantie, hetzij expliciet, hetzij impliciet, aange-boden. KNVB/VM/SL aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid, inclusief, maar niet beperkt tot, de inhoud en de geschiktheid voor een bepaald doel. Tevens wordt er niet gegarandeerd dat de informatie en/of faciliteiten die via Voetbal.nl toegankelijk zijn, accuraat, volledig of up-to-date zijn, noch dat Voetbal.nl vrij zal zijn van fouten, met inbegrip van doch niet beperkt tot, virussen of andere schadelijke elementen.

4. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
Voor zover de van toepassing zijnde wetgeving dit toelaat, kan noch KNVB/VM/SL, noch enige van haar respectieve directeuren, werknemers, gelieerde bedrijven of andere vertegenwoordigers verantwoordelijk worden gehouden voor verlies of schade die direct of indirect voortvloeit uit het (onmogelijke) gebruik van het materiaal, inclusief het materiaal in en/of faciliteiten of diensten die via Voetbal.nl worden aangeboden, met inbegrip van, doch niet beperkt tot, indirect, bijzonder of voortvloeiend verlies of schade, inclusief verlies van gegevens, inkomen, winst of kansen, eigendom en claims van derden, zelfs indien KNVB/VM/SL op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van zulke verliezen of schade, en zelfs indien deze redelijkerwijs te voorzien waren.

Indien deze clausule niet geheel of gedeeltelijk afdwingbaar is op basis van de betreffende wetgeving in enige rechtsmacht, zal de gehele aansprakelijkheid van KNVB/VM/SL gezamenlijk het geheel van de schade, het verlies en claims (voortvloeiende uit een contract, of uit een onrechtmatige daad, met inbegrip van doch niet beperkt tot nalatigheid) in geen geval hoger zijn dan het bedrag dat je (mogelijk) hebt betaald voor het gebruik van Voetbal.nl .

5. SCHADELOOSSTELLING 
Hierbij stem je er mee in KNVB en hun medewerkers schadeloos te stellen en te verdedigen bij iedere vorm van wettelijke aansprakelijkheid, claims, schadevergoedingen, kosten, inclusief vergoedingen voor advocaten die voortkomen uit: jouw gebruik van Voetbal.nl, wat je ook verstuurt middels e-mail, upload, post of een andere vorm van communicatie via Voetbal.nl, of jouw schending of vermoedelijke schending van deze gebruiksvoorwaarden

6. LINKS 
Links naar andere diensten zijn louter voor jouw gemak, KNVB/VM/SL zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze diensten. KNVB/VM/SL ontkennen iedere verantwoordelijkheid voor de feitelijke juistheid, legaliteit, betrouwbaarheid of rechtsgeldigheid van andere diensten.

7. WIJZIGEN
KNVB behoudt zich het recht voor iets weg te halen uit, toe te voegen aan of te wijzigen in de gebruiksvoorwaarden. Iedere verandering is direct van kracht en dus rechtsgeldig. Wanneer je Voetbal.nl blijft gebruiken, ga je akkoord met eventuele veranderingen. Het is jouw verantwoordelijkheid om iedere keer dat je Voetbal.nl bezoekt, de gebruiksvoorwaarden te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen. KNVB/VM/SL behouden zich te allen tijde het recht voor om tijdelijk of permanent de inhoud van Voetbal.nl te wijzigen, iets toe te voegen, iets stop te zetten, zonder aankondiging of aansprakelijkheid.

8. TOEPASSELIJK RECHT
De wetmatigheid van de gebruiksvoorwaarden is onderhevig aan het Nederlands recht. Iedere eventuele onenigheid wordt behandeld door de Utrechtse rechtbank (mogelijk in hoger beroep).

9. OVERIGE BEPALINGEN
Mocht een officiële rechtbank een van de bepalingen in deze voorwaarden nietig verklaren, zal deze niet meer van toepassing zijn, zonder dat dit van invloed is op de overige bepalingen. Deze voorwaarden vertegenwoordigen de gehele verstandhouding tussen de betrokken partijen en staan boven alle andere hiervoor gemaakte verbale of schriftelijke verklaringen, begrippen of overeenkomsten.